#8 - Seth Shapiro- The Strategist - World of Schwartz